Regulamin

Regulamin sklepu internetowego restillo.pl

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.

1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin

1.3. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.restillo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia oraz zawierać umowy sprzedaży

1.4. Sprzedający, usługodawca, przedsiębiorca : Restillo Renata Baran, z siedzibą 26-600 Radom, Żwirki i Wigury 35/27 - wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 796-170-85-77, Regon 670943636 jest właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy www.restillo.pl, adres poczty elektronicznej: sklep@restillo.pl oraz numer telefonu 666948879 


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.restillo.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2.3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie serwisu https://www.restillo.pl/info/regulamin w dziale Informacje lub w każdym mailu podsumowującym składane zamówienie do realizacji jako plik PDF oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Sprzedający wysyła treść regulaminu pocztą elektroniczną, najpóźniej w chwili rozpoczęcia spełniania świadczenia.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

• Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome oraz telefonu z włączoną obsługą apletów Javy.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Umowę mogą zawierać zarówno zarejestrowani Klienci jak i Ci którzy nie posiadają konta w Sklepie Internetowym

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego transakcji, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie ( wprowadzony system szyfrowanego połączenia SSL ).

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.restillo.pl, dokonać np. wyboru obuwia i jego kolorystyki, rozmiaru lub wyboru akcesoriów obuwniczych z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

4.3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.4.1 przedmiotu zamówienia,

4.4.2 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów ( jeśli występują ),

4.4.3 wybranej metody płatności,

4.4.4 wybranego sposobu dostawy,

4.4.5 czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania/złożenia Zamówienia konieczne jest zaznaczenie warunków korzystania z Restillo, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam dane i kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Restillo Renata Baran umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu (oferta zakupu).

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "[Restillo] - Przyjęto zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia ( przyjęcie oferty ). Do tej wiadomości Sprzedający załącza regulamin wraz z załącznikami.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa realizowana jest przez firmę kurierską FedEx Express. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego..

Koszty dostawy wynoszą:

 Dla zamówień powyżej 300 zł - Kurier InPost(na terenie Polski)- 0 zł Inpost (na terenie Polski)- 0 zł

 Dla zamówień powyżej 300 zł - Kurier InPost pobranie(na terenie Polski)- 0 zł Inpost paczkomaty (na terenie Polski) - 0 zł

 Dla zamówień poniżej 300 zł - Kurier InPost(na terenie Polski)- 18 zł InPost paczkomaty (na terenie Polski)- 15 zł, Orlen Paczka (na terenie Polski) - 10zł

 Dla zamówień poniżej 300 zł - Kurier InPost pobranie(na terenie Polski)- 25 zł , paczkomaty InPost(na terenie Polski)- 21zł

 odbiór osobisty - Żwirki i Wigury 35/27, 26-600 Radom - 0.00 zł

 

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane na stronie produktu, w koszyku, gdzie można sprawdzić szacunkowe koszty w zależności od sposobu wysyłki, jak również w czasie składania zamówienia na stronie podsumowującej zamówienie.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Wraz z towarem Sprzedający dostarcza paragon potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury.

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek ( z wyróżnieniem wysokości stawki ) oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

przelewem na numer konta bankowego: Bank Milennium SA 67116022020000000327157997 - bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji,

płatnością w systemie płatności elektronicznych ( Przelewy24 ) - bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji

płatnością przy odbiorze przesyłki ( pobranie kurierskie )

7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni.

7.2. Szczegółowa informacja o zasadach korzystania z prawa wskazanego w powyższym postanowieniu oraz ograniczeniach znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

7.3. W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest wymagane.

7.4. Sprzedający doręcza konsumentowi wraz z treścią niniejszego Regulaminu załączniki nr 1 i nr 2. Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

7.5. W razie wątpliwości przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem.

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

8.2. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się ze sklepem w celu złożenia reklamacji z tego tytułu. Reklamacje można również kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@restillo.pl .

8.3. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu; przedstawienie takiego dokumentu pomoże i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny.

8.4. Miejscem właściwym do składania reklamacji pisemnych jest siedziba Sprzedającego.

8.5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu Cywilnego.

8.6. Sprzedający nie jest producentem towarów ani gwarantem. Jeśli towar objęty jest gwarancją, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji do podmiotu wskazanego w treści gwarancji.

9. REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 26-600 Radom, ul. Żwirki i Wigury 35/27, Restillo mailowo pod adres sklep@restillo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, dane do korespondencji (np. adres e-mail), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (np. złożyć wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego; informacje dotyczące tego Sądu można znaleźć na stronie spsk.wiih.org.pl).

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 

Załączniki

1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

2. Wzór odstąpienia od umowy

Zaloguj mnie

Megamenu

Twój koszyk

W Twoim koszyku nie ma więcej produktów